OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

- Na podstawie Ogólnego Rozporządzenia o ochronie Danych Osobowych nr 2016/679 (dalej „RODO”) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, obejmujących: [imię, nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej] przez Administratora danych osobowych – SUEK Polska sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, w celu oferowania mi współpracy handlowej polegającej na nabyciu towarów lub usług od ww. spółki.

- Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną wyrażam zgodę na otrzymywanie od SUEK Polska sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, na podany przeze mnie adres e-mail oraz numer telefonu.

- Na podstawie art. 172 ustawy  z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne wyrażam zgodę na używanie przez SUEK Polska sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku telekomunikacyjnych urządzeń końcowych dla celów marketingu bezpośredniego,

- co oznacza kontaktowanie się ze mną i otrzymywanie od SUEK Polska sp. z o.o. ofert współpracy handlowej dotyczących oferowanych przez ww. spółkę towarów lub usług, za pośrednictwem wybranych przeze mnie kanałów komunikacji:

- poczta elektroniczna dane@suekag.com 

Wyrażenie ww. zgód jest w pełni dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwi otrzymywanie ww. ofert i komunikatów handlowych.

Zostałem poinformowany/a o prawie do wycofania, w każdej chwili, powyższych zgód.

  • Potwierdzam otrzymanie informacji o zasadach przetwarzania moich danych osobowych.

 

INFORMACJA O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia 2016/679 (dalej „RODO”) informujemy, iż ih:

1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SUEK Polska sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Arkońskiej 6 (80-837 Gdańsk), dalej jako SUEK Polska.

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Grupy SUEK są następujące: dane@suekag.com. Dodatkowo, w sprawie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych może Pani/Pan skontaktować się z wyznaczonym przez SUEK Polska odpowiedzialnym specjalistą: dane@suekag.com.

3.. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:

a) w celu kierowania do Pani/Pana treści marketingowych (ofert towarów i usług SUEK Polska) na dane adresowe podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

b)  w celach analitycznych i statystycznych - uzasadnionym interesem SUEK POLSKA jest prowadzenie analizy wyników prowadzonej działalności gospodarczej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit f RODO);

c) w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu SUEK POLSKA polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes SUEK POLSKA (art. 6 ust. 1 lit f RODO).

4. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane następującym odbiorcom:

a) dostawcom systemów informatycznych i usług IT,

b) podmiotom świadczącym na rzecz SUEK POLSKA bijeo z usługi prawne, analityczne i marketingowe oraz usługi archiwizacyjne,

c) operatorom pocztowym i kurierom,

d) organom uprawnionym do otrzymania Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa,

e) innym administratorom danych: SUEK LTD z siedzibą na Cyprze (3, Georgiou Katsounotou, 3036, Limassol, Cypr), SUEK JSC z siedzibą w Rosji (53/7, Dubininskaya Str., 115054, Moskwa, Rosja) oraz SUEK AG z siedzibą w Szwajcarii (…)

f) podmiotom przetwarzającym SUEK Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku i SUEK-Baltic UAB z siedzibą w Wilnie.

5. Pani/Pana dane osobowe mogą być dalej przetwarzane (zmiana celu przetwarzania) przez każdy z podmiotów wskazanych w punkcie 3 e) niniejszego dokumentu, w ramach ich prawnie uzasadnionego interesu (Artykuł 6.1.f) RODO), wyłącznie dla wewnętrznych administracyjnych celów, tj. utworzenie i skuteczne działanie ujednoliconego systemu informatycznego, który przyczynia się do szybkości i jakości decyzji zarządczych, automatyzacji informacji i działań analitycznych w procesach biznesowych Grupy SUEK, w tym koordynacji i rejestracji celów biznesowych (kontrahenci, transakcje, umowy, zobowiązania, przesyłki itp.) oraz planowania i wykonania zobowiązań.

6.  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż 5 lat od chwili udzielenia zgody, a w razie cofnięcia zgody lub wniesienia sprzeciwu – odpowiednio do momentu cofnięcia zgody lub wniesienia sprzeciwu. Ponadto do chwili przedawnienia roszczeń będziemy przechowywać dowód udzielonej przez Panią/Pana zgody dla celów dowodowych – wykazania faktów na wypadek ewentualnych roszczeń związanych z nieprawidłowym przetwarzaniem danych osobowych.

7. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państw spoza UE, tj. Szwajcarii (SUEK AG) oraz Rosji (SUEK JSC, podmioty świadczące usługi IT). W odniesieniu do Szwajcarii Komisja Europejska potwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych na mocy Decyzji z dnia 26 lipca 2000 r. Nr 2000/518/WE. Rosja nie została uznana przez Komisję Europejską za państwo zapewniające odpowiedni poziom ochrony danych. Jednakże przekazanie Danych Osobowych do SUEK JSC lub do dostawców usług IT z siedzibą w Rosji zostanie udokumentowane w formie Umów Przetwarzania Danych, które będą uwzględniały wszystkie elementy wymagane przez RODO, jak również zabezpieczenia w postaci standardowych klauzul umownych dotyczących przekazywania danych osobowych podmiotom mającym siedzibę w państwach spoza UE, przyjętych przez Komisję Europejską na mocy Dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady. Będzie Pani/Pan uprawniona do uzyskania kopii Pani/Pana danych osobowych oraz Umów Przetwarzania Danych (obejmujących standardowe klauzule umowne) pod adresem SUEK Polska.

8. Każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

9. Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych (tj. otrzymania danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, zdatnym do odczytu maszynowego) oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratorów (punkt 3 b)-c) oraz 5 powyżej), z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją. W takim przypadku (sprzeciw) nastąpi zaprzestanie przetwarzania Pani/Pana danych w tych celach, chyba w stosunku do tych danych istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania danych, nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności, lub dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Każde z powyższych praw może Pani/Pan wykonać względem każdego z administratorów, drogą pisemną lub elektroniczną, na następujące adresy administratorów:

- względem SUEK Polska: ul. Arkońska 6 (80-837 Gdańsk), e-mail: dane@suekag.com

- względem SUEK LTD: 3, Georgiou Katsounotou, 3036, Limassol, Cypr, e-mail: dane@suekag.com 

- względem SUEK JSC: 53/7, Dubininskaya Str., 115054, Moskwa, Rosja, dane@suekag.com

- względem SUEK AG: Vadianstrasse 59, 9000 St. Gallen, Szwajcaria dane@suekag.com 

10. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

11. Podanie danych osobowych jest w pełni dobrowolne y. W razie odmowy podania danych osobowych nie będzie Pani/Pan otrzymywał/a ofert współpracy handlowej polegającej na nabyciu towarów lub usług od SUEK Polska.  o.