Wyrazem troski o najwyższą jakość dostarczanych produktów oraz dbałość o zadowolenie naszych Klientów jest powołanie Działu Jakości.

Zadaniem Działu jest monitorowanie jakości węgla dostarczanego do Klientów firmy Suek Polska, jak również kontrola Terminali Węglowych Suek Polska pod względem prawidłowości w składowaniu węgla oraz przestrzeganiu przepisów prawnych, dotyczących utrzymywania zapasów paliw.

Wszelkie pytania i wątpliwości, dotyczące jakości produktów firmy Suek Polska proszę kierować bezpośrednio na adres poczty elektronicznej:
jakosc@suekag.com 
lub
telefonicznie
tel.: + 48 58 321 82 10
tel.: + 48 58 321 82 14

 

Zasady postępowania w przypadku reklamacji jakościowych na zakupiony węgiel

 

Tryb zgłaszania reklamacji

 

 1. Upoważnionym do złożenia reklamacji jest podmiot, który zakupił węgiel od SUEK Polska sp. z o.o.
 2. Reklamację należy złożyć za pomocą formularzu, który znajduje się na stronie internetowej www.suekpolska.pl w zakładce jakość. Wypełniony formularz zostanie bezpośrednio wysłany na elektroniczny adres Działu Jakości Węgla firmy SUEK Polska jakosc@suekag.com Jako datę zgłoszenia przyjmuję się datę wpływu prawidłowo wypełnionego formularza reklamacyjnego w formie elektronicznej.
 3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać następujące informacje:

  - dane firmy/osoby zgłaszającej reklamację;

  - dane identyfikacyjne reklamowanej partii węgla takie jak: rodzaj węgla, sortyment, ilość węgla, datę zakupu, miejsce odbioru węgla i numer zlecenia SUEK);

  - opis wad i okoliczności ich powstania;

  - zdjęcia reklamowanej partii węgla.


   
 4. Zgłoszenie reklamacji nie zmienia terminu płatności faktury, dotyczącej reklamowanej partii węgla.

 

Reklamacja jakościowa

 

 1. Kupujący ma 3 dni kalendarzowe od momentu załadunku węgla na samochód ciężarowy na złożenie reklamacji jakościowej pod rygorem utraty przez Kupującego prawa do składania reklamacji.
 2. Kupujący ma obowiązek zabezpieczyć w całości reklamowaną partię węgla do działań reklamacyjnych. Dostawa, do której Kupujący ma zastrzeżenia musi być składowana oddzielnie, na czystym utwardzonym podłożu.
 3. Podstawą do zgłoszenia reklamacji jakościowej dla zakupionej partii węgla jest udokumentowanie niezgodności/wady w zakupionym węglu w postaci zdjęć (minimalną ilość zdjęć określa formularz) i wyników badań laboratoryjnych jeśli reklamacja dotyczy parametrów jakościowych.
 4. Decyzję o sposobie rozstrzygnięcia reklamacji podejmuje Sprzedający w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty wpływu do Sprzedającego, prawidłowo zgłoszonej reklamacji.

 

Reklamacja granulacji węgla

 

 1. Przy odbiorze węgla na środek transportu, zgłoszenie reklamacji, dotyczącej składu ziarnowego może nastąpić jedynie w dniu odbioru węgla bezpośrednio u Sprzedawcy, na terenie placu składowego, z którego Klient odbiera węgiel. Po opuszczeniu terenu placu składowego, na Kupującego przechodzi ryzyko uszkodzenia lub pogorszenia właściwości węgla a także upływa termin na zgłaszanie reklamacji co do składu ziarnowego węgla.
 2. Reklamacja składu ziarnowego powinna zostać rozstrzygnięta w dniu załadunku.

Formularz reklamacyjny

Jako datę zgłoszenia przyjmuje się datę wpływu prawidłowo wypełnionego formularza reklamacyjnego do Sprzedawcy. Szczegółowy regulamin znajduje się na stronie sklepu: www.suek24.pl

Dalej
Strona 1 z 4

Dane firmy zgłaszającej reklamację

Dane osoby zgłaszającej reklamację

Wstecz
Dalej
Strona 2 z 4

Informacje o zakupionym towarze

Dane identyfikacyjne reklamowanej partii węgla.

Wstecz
Dalej
Strona 3 z 4

Zgłoszenie reklamacji

Opis wad i okoliczności ich powstania.

Załączniki

Wymagane jest min. 7 zdjęć reklamowanej partii węgla:

 • 4 zdjęcia przedstawiające całą hałdę z każdej strony
 • 3 zdjęcia granulacji węgla z linijką bądź innym przedmiotem, który posłuży jako punkt odniesienia.

Wstecz
Strona 4 z 4